غلامرضا سازگار - مدح حضرت زهرا سلام الله علیها
دوشنبه 20 ارديبهشت 1389      18253بازديد


محمدبحر بی پایان رحمت گوهرش زهرا

علیفلک نجات آفرینش لنگرش زهرا

رسولالله می نازد که دارد دختری چون او

کتابالله می نازد که باشد کوثرش زهرا

بهمعراج نبوت گر بگیری اوج می بینی

کهگردون هاست در این راه و باشد محورش زهرا

خلایقراست قرآن داور و ، قرآن از آن بالد

کهدر تفسیر و در تعبیر باشد داورش زهرا

علیدر غزوه ها یار محمد بود و می بودی

درامواج غم و اندوه تنها یاورش زهرا

همایقله قاف ولایت ، ملک هستی را

گرفتهزیر پر زیرا بود بال و پرش زهرا

درستام ابیها گر شود تفسیر می بینی

کههر پیغمبری بود از نخستین مادرش زهرا

سلامحق سلام انبیا بر شخص پیغمبر

سلامشخص پیغمبر به تنها دخترش زهرا

عبورناقه اش چون روز محشر افتد از محشر

کندمحشر به پا محشر که گردد محشرش زهرا

گریزداز قیامت تیره گی تا مرز تاریکی

چوگردد با خدایی نور خود روشنگرش زهرا

ولایتچیست بشنو آسمان کل خوبی ها

کهبا شد مهر و ماه و آفتاب و اخترش زهرا

محمدجان جان عالم است و هیچ می دانی ؟

کهباشد جان شیرین در درون پیکرش زهرا

خدادر دیده ی ظاهر نمی گنجد اگر گنجد

بهچشم خواجه لولاک باشد مظهرش زهرا

رسولالله را باشد دو قرآن ، صامت و ناطق

کتابصامتش قرآن ، کتاب دیگرش زهرا

درودهر زن آزاده و هر مرد آزاده

برآن بانو که باشد در ولایت رهبرش زهرا

ولایتهمچو قرآن محمد جاودانی شد

بهیمن همت دخت ولایت پرورش زهرا

محمدحی سرمد را بود پیغمبر خاتم

کهدر هر عصر و هر نسل است پیغام آورش زهرا

عبادتسنگرش زهرا نبوت محورش زهرا

ولایتهمسرش زهرا امامت مصدرش زهرا

محمدشهر علم و در علی ابن ابیطالب

زهیشهری که باشد زینت بام درش زهرا

درختسبز توحید و نبوت کیست ؟ پیغمبر

امامانشاخه ها و شیعیان برگ و برش زهرا

جزاینم ، گر بود ایمان نداردم بهره از ایمان

کهدین ، هم اولش زهرا بود هم آخرش زهرا

بیاحج ولایت کن ، که این حج تا ابد باشد

صفاو مروه و سعی و منی و مشعرش زهرا

علیسنگر نشین جنگ ها بود و عجب دارم

کهشد بعد از پیمبر حامی بی سنگرش زهرا

تکتنها کنار آستان خانه پشت در

خداداند خدا داند چه آمد بر سرش زهرا

غلافتیغ خصم دون زکار انداخت دستش را

بلیاین بود پاداش جهاد اکبرش زهرا

براییاری حیدر فشاری دید پشت در

کهرفت از دست آنجا هم صدف هم گوهرش زهرا

دریغاکز جفای اهل دوزخ پایمال آمد

بهشتوحی و پرپر شد گل نیلو فرش زهرا

گللبخند روید ز آفتاب حشر ای میثم

اگربر خلق افتد سایه ای از چادرش زهرا

غلامرضا سازگار

مطالب بیشتر


 نظرات شمارضا  
د نسیار عالی است دست تون درد نکونه اجر شما با امام حسین یک شنبه 09 فروردين 1394
نام    
پست الكترونيكي:    
نظر:  
 
 
 
 
   
دریافت اطلاعات...
مقالات
دریافت اطلاعات...